Inleiding

In dit privacy-beleid (“Beleid”) wordt omschreven hoe BONDUELLE de bescherming van uw Persoonsgegevens op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679 – hierna: “AVG”) waarborgt en op welke wijze BONDUELLE, die optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke, uw Persoonsgegevens verzamelt en verder verwerkt wanneer u haar website bezoekt.

 

1. OVER ONS

1.1 Onze toewijding in het kader van de bescherming van persoonsgegevens

Bij de Verwerking van Persoonsgegevens van gebruikers via haar websites (zoals bezoekers, klanten, potentiële klanten en sollicitanten (hierna: de “Betrokkenen”)), hecht BONDUELLE veel belang aan de bescherming van Persoonsgegevens. BONDUELLE is toegewijd een hoog beschermingsniveau voor Persoonsgegevens te waarborgen en te voldoen aan alle toepasselijke gegevensbeschermingsregels bij het Verwerken van Persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsactiviteiten.

1.2 Ons netwerk en nalevingsprogramma voor de bescherming van Persoonsgegevens

BONDUELLE heeft een gegevensbeschermingsorganisatie en -netwerk geïmplementeerd dat gericht is op het waarborgen van de naleving van de regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder een Global Chief Privacy Officer (die bij de uitvoering van zijn taken wordt bijgestaan door een Group Functionaris Gegevensbescherming) die op groepsniveau wordt aangesteld. Op het niveau van de business units heeft BONDUELLE Business Unit Contactpersonen Gegevensbescherming benoemd die de leiding hebben over de plaatselijke contactpersonen voor de gegevensbescherming, of Functionarissen Gegevensbescherming (wanneer deze verplicht is) die door elke BONDUELLE-entiteit zijn benoemd (en bij de uitvoering van hun taken worden bijgestaan door een  plaatselijk gegevensbescherming bureau).

Naast dit gegevensbeschermingsnetwerk heeft BONDUELLE maatregelen geïmplementeerd waarmee de effectiviteit van de bescherming van de Persoonsgegevens wordt gewaarborgd en  bewaakt. Dit zijn bijvoorbeeld passende technische en organisatorische maatregelen om gegevensbeschermingsbeginselen in te voeren, waaronder begrepen diverse interne beleidsregels en -procedures om het personeel bewust te maken van het belang van de bescherming van Persoonsgegevens, om hen te ondersteunen bij de naleving van de regelgeving voor gegevensbescherming en om die naleving te bewaken. BONDUELLE heeft daarnaast een trainingsprogramma gelanceerd om haar personeel meer bewust te maken van deze onderwerpen.

1.3 De door ons gevolgde beginselen voor de bescherming van  Persoonsgegevens

BONDUELLE neemt passende  technische en organisatorische maatregelen voor een doelmatige invoering van de gegevensbeschermingsbeginselen, zodat de AVG wordt nageleefd en de rechten en vrijheden van de Betrokkenen worden beschermd vanaf het moment van het verzamelen van de Persoonsgegevens en gedurende de overige Verwerkingen.

BONDUELLE verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens voor specifieke, expliciete en gerechtvaardigde doeleinden. De verzamelde Persoonsgegevens worden niet verder Verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden. Persoonsgegevens zijn toereikend en ter zake dienend, en blijven beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden Verwerkt.

Persoonsgegevens worden Verwerkt op een wijze die ten aanzien van de Betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Persoonsgegevens zijn juist en worden, waar nodig, gecorrigeerd en geactualiseerd.

Daarnaast zet BONDUELLE zich ervoor in alle overige door toepasselijke regelgeving neergelegde beginselen te respecteren, zoals in de volgende artikelen van dit Beleid wordt toegelicht en met name met betrekking tot het respect voor de rechten van de Betrokkenen, het bewaren van Persoonsgegevens, de beveiliging van Persoonsgegevens en de grensoverschrijdende Doorgifte van Persoonsgegevens.

 

2. HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS


2.1 Wanneer verzamelen wij uw Persoonsgegevens?

Wanneer u onze websites bezoekt, kunt u ons informatie verstrekken. In dit verband zal BONDUELLE uw Persoonsgegevens verzamelen op een of meer van de volgende manieren:

 • wanneer u onze websites bezoekt en bekijkt (technische gegevens zoals IP-adressen of logs die via cookies of soortgelijke technologieën worden verzameld);
 • wanneer u een account aanmaakt op een van onze websites;
 • wanneer u gebruik maakt van de klantenservice, om korting vraagt, een klacht indient, contact met ons opneemt, of meer in het algemeen wanneer u communiceert met de klantenserviceteams van BONDUELLE;
 • wanneer u onze goederen en producten koopt via onze e-commerce websites;
 • wanneer u zich aanmeldt om deel uit te maken van de ambassadeurs- of boerennetwerken, of wanneer u verzoekt om een partnerschap;
 • wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven;
 • wanneer u deelneemt aan een prijsvraag, marketingprogramma, test of onderzoek;
 • wanneer u solliciteert op een functie in het onderdeel “Werken bij BONDUELLE” (Jobs);
 • wanneer u op een andere wijze Persoonsgegevens aan ons verstrekt.

2.2. Wat doen wij met uw Persoonsgegevens?

BONDUELLE gebruikt uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Relatiebeheer: BONDUELLE gebruikt Persoonsgegevens in verband met de zakelijke relaties met klanten en potentiële klanten, en met name:
 • om u in staat te stellen onze websites te bekijken en uw persoonlijke online-account te gebruiken;
 • om u in staat te stellen onze goederen en producten te kopen via de e-commerce websites van BONDUELLE;
 • om u te voorzien van after sale services met betrekking tot uw bestellingen of de door u gekochte goederen en producten;
 • om u korting te geven op bepaalde goederen of producten;
 • om eventuele klachten van u te behandelen, bijvoorbeeld over bepaalde goederen of producten;
 • om uw mening te vragen over goederen en producten, met name via onderzoeken en tests;
 • om u in staat te stellen deel te nemen aan prijsvragen of andere marketingprogramma’s;
 • om statistische analyses te maken, onder andere met het oog op web traffic management (zoals om een beeld te krijgen van de verschillende soorten bezoekers van de websites van BONDUELLE, om het gebruik van de website en de relevantie van onze diensten te verbeteren);
 • om informatie te verkrijgen via het gebruik van cookies; meer informatie hierover is te vinden in artikel 5.
 • Communicatiebeheer: U kunt ook informatie of reclameboodschappen van BONDUELLE en/of andere bedrijven ontvangen, met name over producten en evenementen die voor u interessant kunnen zijn, mits u, indien vereist, daarvoor uw voorafgaande toestemming hebt gegeven, en in overeenstemming met uw recht om daartegen bezwaar te maken, in overeenstemming met de voor direct marketing geldende wettelijke vereisten. Deze berichten kunnen via e-mail of gewone post of via uw telefoon worden verzonden (telefoongesprekken, SMS en MMS).
 • Beheer van BONDUELLE-netwerk en partnerschap: BONDUELLE verzamelt uw Persoonsgegevens om u in te schrijven voor een door u verzocht lidmaatschap/partnerschap, om aan uw verzoek te voldoen en om onze relaties vervolgens te beheren.
 • Werving & selectie en HR-beheer: BONDUELLE verzamelt uw Persoonsgegevens via het onderdeel "werving" van de website om uw sollicitatie in overweging te nemen en daarop te reageren. Wanneer op een sollicitatie geen verdere actie wordt ondernomen, worden de Persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van artikel 2.5 hieronder bewaard. Wanneer de sollicitant wordt aangenomen, worden de Persoonsgegevens doorgegeven aan de bevoegde HR-afdeling voor verwerking voor HR-doeleinden, in overeenstemming met het daarvoor geldende HR-beleid.

Wij wijzen erop dat de velden die op de online-formulieren met een sterretje zijn gemarkeerd verplicht moeten worden ingevuld. Zonder deze informatie kunnen de vragen/bestellingen van gebruikers (waaronder begrepen sollicitanten) niet door BONDUELLE worden verwerkt. BONDUELLE heeft deze informatie nodig om een overeenkomst te kunnen aangaan waarbij u partij bent, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Alle overige informatie is facultatief.

2.3 Op welke wettelijke grondslag verzamelen wij uw Persoonsgegevens?

De door BONDUELLE verrichte Verwerkingen zijn voornamelijk gebaseerd op haar gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van promotionele acties, het beter leren kennen van de voorkeuren van haar klanten om meer gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen, het beantwoorden van verzoeken van klanten, het verbeteren van de bedrijfsvoering en zijn daarnaast gebaseerd op de noodzaak de overeenkomsten uit te voeren die met de Betrokkenen zijn gesloten of waarbij Betrokkenen partij zijn, of om op verzoek van de Betrokkenen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst maatregelen te nemen, en wanneer de Verwerking op grond van een wettelijke verplichting moet worden uitgevoerd. BONDUELLE heeft daarnaast een gerechtvaardigd belang om onze netwerk-/partnerschapsactiviteiten en wervingsactiviteiten uit te voeren om haar bedrijfsvoering zo goed mogelijk uit te voeren. In specifieke gevallen vraagt BONDUELLE uw toestemming voor bepaalde soorten van Verwerkingen. BONDUELLE zorgt er in elk geval voor dat de rechtmatigheid van de Verwerking wordt gewaarborgd door naleving van de toepasselijke gegevensbeschermingsregels (waaronder begrepen het vragen om toestemming, als dit nodig is).

  1. Met wie delen wij uw Persoonsgegevens?
 • Ontvangers van uw Persoonsgegevens: BONDUELLE kan uw Persoonsgegevens delen met de volgende categorieën ontvangers (wanneer wij dat doen, nemen wij alle toepasselijke juridische, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen):
 • derden, wanneer BONDUELLE een verzoek ontvangt van een rechterlijke- of overheidsinstantie die daartoe wettelijk bevoegd is krachtens toepasselijke regelgeving;
 • BONDUELLE kan uw Persoonsgegevens ook delen met haar leveranciers en dienstverleners en andere BONDUELLE-entiteiten (en aan hun eventuele dienstverleners) voor de hierboven in artikel 2.2 vermelde doeleinden, en met name om u de diensten te kunnen verlenen waarom u hebt verzocht, de activiteiten van BONDUELLE te verbeteren en voor het toesturen van  informatie of reclameboodschappen, met name over producten en evenementen die voor u interessant kunnen zijn, mits u daarvoor uw voorafgaande toestemming hebt gegeven.

BONDUELLE deelt uw Persoonsgegevens niet met andere derden, met uitzondering van haar leveranciers en dienstverleners, binnen het hieronder in artikel 3 omschreven kader, met name voor het organiseren van prijsvragen, consumententests of andere marketingactiviteiten, hosting en IT-ondersteuning.

 • Internationale Doorgifte van uw Persoonsgegevens: Aangezien andere landen wellicht niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming hebben als het land waarin u uw Persoonsgegevens oorspronkelijk hebt verstrekt, let BONDUELLE er goed op dat uw Persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met de meest stringente toepasselijke regelgeving. In dat opzicht zal BONDUELLE voor gebruik maken van standaardcontractsbepalingen (zoals uitgevaardigd door de Europese Commissie of een bevoegde toezichthoudende autoriteit) of andere passende waarborgen, afhankelijk van het geval, wanneer uw Persoonsgegevens aan een ontvanger buiten de Europese Economische Ruimte worden doorgegeven naar een land zonder passend beschermingsniveau. U kunt op verzoek een afschrift van deze toereikende waarborgen ontvangen (zie artikel 8 hieronder).

2.5 Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Uw Persoonsgegevens worden bewaard in het kader van de activiteiten van BONDUELLE, en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. BONDUELLE bewaart uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de door toepasselijke wetgeving opgelegde bewaartermijnen, en met name:

 • wanneer u contact met ons opneemt in verband met een vraag/verzoek, bewaren wij uw Persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de verwerking van uw vraag/verzoek; indien uw vraag/verzoek een klacht over een product of dienst betreft, kunnen wij de desbetreffende Persoonsgegevens nog drie (3) jaar bewaren;
 • bewaren wij uw Persoonsgegevens die worden gebruikt voor direct marketing totdat u zich uitschrijft/afmeldt of na een periode van inactiviteit, in overeenstemming met toepasselijke regelgeving en richtsnoeren. In dat geval bewaren wij uitsluitend de informatie die nodig is om uw recht op bezwaar in behandeling te nemen, in overeenstemming met toepasselijke regelgeving en richtsnoeren.
 • Als u een klant bent bewaren wij uw Persoonsgegevens ten behoeve van klantbeheer tot maximaal drie (3) jaar na ons laatste contact, en 7 (zeven) jaar in het archief als het gaat om  bestellingen en facturen voor de fiscale administratie;
 • als u een ambassadeur of zakelijke partner bent of deel uitmaakt van het boerennetwerk,  bewaren wij uw Persoonsgegevens zolang onze relatie duurt en daarna nog 12 (twaalf) maanden, waarna wij uw Persoonsgegevens in ons archief bewaren als dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gedurende een termijn gelijk aan de wettelijke  bewaartermijn (te weten 7 (zeven) jaar voor de fiscale administratie);
 • Persoonsgegevens betreffende uw online-account worden zo lang bewaard als u de account heeft, en daarna nog 12 maanden nadat u de account hebt verwijderd ;
 • Persoonsgegevens betreffende sollicitanten die niet worden aangenomen worden met hun toestemming 12 (twaalf) maanden bewaard; Persoonsgegevens betreffende sollicitanten die wel worden aangenomen worden opgeslagen voor de duur van de voor werknemers vastgestelde bewaartermijn; dit wordt aan de werknemers afzonderlijk medegedeeld;
 • Zie artikel 5 voor de bewaartermijn van cookies die door BONDUELLE worden gebruikt.

3. HOE BEVEILIGEN WIJ uw Persoonsgegevens?

BONDUELLE neemt passende technische en organisatorische maatregelen  om een beveiligingsniveau voor de Persoonsgegevens te waarborgen dat toepasselijk is gezien het risico op inbreuk op uw rechten en vrijheden, en met name voor de bescherming van uw Persoonsgegevens tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking van of toegang tot uw Persoonsgegevens. Hetzelfde beschermingsniveau wordt door BONDUELLE contractueel opgelegd aan haar dienstverleners die uw Persoonsgegevens als Verwerkers (namens BONDUELLE) Verwerken. Daarnaast dient elke werknemer van BONDUELLE die bij de uitvoering van zijn taken toegang heeft tot uw Persoonsgegevens ten aanzien daarvan strikte geheimhouding te betrachten.

4. Persoonsgegevens van kinderen

Voor zover haar bekend, verzamelt, houdt of gebruikt BONDUELLE geen Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Indien informatie over een minderjarige door de website is verzameld zonder machtiging of toestemming van degene die het ouderlijk gezag over het kind heeft, kan de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige namens die minderjarige en in zijn/haar naam de rechten van de minderjarige uitoefenen. In dat geval vragen wij u contact met ons op te nemen.

5. COOKIES

 • Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestandjes die door websites worden opgeslagen op de computer of het mobiele apparaat van hun bezoekers. Cookies worden op grote schaal gebruikt om websites te laten functioneren en om deze te verbeteren, om gepersonaliseerde online-ervaringen en aanbiedingen te bezorgen of om de eigenaren van websites van verschillende soorten informatie te voorzien.

Wanneer u de website bezoekt zal BONDUELLE waarschijnlijk Persoonsgegevens verzamelen via cookies, server logs en soortgelijke technologie, waaronder begrepen uw IP-adres en uw voorkeursinstellingen.

 • Hoe maken wij gebruik van cookies?

BONDUELLE kan Persoonsgegevens die door gebruikmaking van cookies zijn verkregen voor de volgende doeleinden gebruiken :

 • om technische redenen (bijv. om browser sessies te identificeren, instellingen en voorkeursinstellingen te onthouden, uw input bij te houden wanneer u online-formulieren invult, enz.);
 • voor statistische analyses en web traffic management-doeleinden (bijv. het verbeteren van het gebruiksgemak van de website en de relevantie van onze diensten, het analyseren van informatie over het gebruik van de website door bezoekers via de bezochte pagina’s, het aantal bezoeken, enz.);
 • voor het delen van informatie met adverteerders op andere websites, om u relevante aanbiedingen te doen die aansluiten bij uw interesse op basis van de door u bezochte websites (gerichte advertenties met gebruikmaking van tracking cookies);
 • voor geolocatie, wanneer specifieke functies worden gebruikt, zoals aanbevelingen voor winkeladressen en beschikbare producten in het dichtstbijzijnde verkooppunt.
 • Hoe kunt u voorkomen dat uw computer cookies ontvangt?

U kunt bezwaar maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens via cookies. Daartoe dient u uw browser zodanig te configureren dat de installatie van cookies wordt uitgezet.

Alle huidige webbrowsers bieden de mogelijkheid om de cookie-instellingen te wijzigen. Deze instellingen staan in uw browser gewoonlijk onder het kopje “voorzieningen”, “opties”, “help” of “voorkeursinstellingen”. Zie de onderstaande links voor meer informatie over het beheren van cookies, afhankelijk van uw zoekmachine.

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

 • Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

 • Safari:

https://support.apple.com/en-gb/HT201265  

Als u uw instellingen wijzigt in verband met het beheren van cookies, kan dit van invloed zijn op uw zoekinstellingen en de toegankelijkheid van diensten waarvoor het gebruik van cookies vereist is. Voor zover nodig en toegestaan door toepasselijke wetgeving aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van een gebrekkige werking van onze diensten wanneer wij geen cookies kunnen opslaan of raadplegen die voor een behoorlijk functioneren van die diensten nodig zijn, indien u deze hebt geweigerd of verwijderd.

 

6. uw persoonlijke Gegevensbeschermingsrechten

U hebt te allen tijde het recht BONDUELLE te vragen uw recht uit te oefenen op inzage, rectificatie, verwijdering en gegevensoverdraagbaarheid (data-portabiliteit) van uw Persoonsgegevens, alsmede uw recht op beperking van of bezwaar tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de in de AVG opgenomen voorwaarden. U hebt daarnaast het recht bezwaar te maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens voor direct marketing en u kunt BONDUELLE derhalve te allen tijde verzoeken om het toezenden van reclameboodschappen van BONDUELLE te beëindigen. Wanneer de Verwerking gebaseerd is op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u uw verzoek richten aan een BONDUELLE Functionaris Gegevensbescherming of contactpersoon (zie artikel 8). Om aan uw verzoek te kunnen voldoen, dient u ons de volgende noodzakelijke identificerende gegevens door te geven: naam, e-mailadres of postadres en alle overige informatie die nodig is om uw identiteit te kunnen vaststellen.

U hebt daarnaast het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, wanneer de toepasselijke gegevensbeschermingsregels zijn geschonden.

7. WIJZIGINGEN IN ONS BELEID

Dit Beleid kan te allen tijde door BONDUELLE worden gewijzigd. Wanneer BONDUELLE het Beleid wenst aan te passen, wordt een aankondiging van die aanpassingen in een aangepaste versie van het huidige Beleid bekendgemaakt, en wordt de aangepaste versie van kracht zodra deze is bekendgemaakt.

BONDUELLE stelt u in kennis van dergelijke aanpassingen door plaatsing daarvan in het onderdeel Persoonsgegevens, en wanneer het om belangrijke aanpassingen gaat, ook door u een e-mail of ander bericht te sturen.

Wij wijzen u erop dat BONDUELLE zich toewijdt uw Persoonsgegevens niet te Verwerken op een wijze die onverenigbaar is met de hierboven genoemde oorspronkelijke doeleinden, tenzij die verwerking in overeenstemming is met toepasselijke regelgeving.

8. VRAGEN/CONTACT

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt over ons Beleid, of over de manier waarop BONDUELLE uw Persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, en wanneer u uw rechten met betrekking tot uw  Persoonsgegevens wilt uitoefenen, neem dan contact op met de desbetreffende Functionaris Gegevensbescherming of contactpersoon van BONDUELLE via het volgende adres: corp_bnl_data.privacy@bonduelle.com

9. BEGRIPSBEPALINGEN

« BONDUELLE » : Bonduelle Northern Europe en Bonduelle Netherland die optreden als Verwerkingsverantwoordelijke.

Bonduelle Nederland BV

Postbus 28058

5602 JB Eindhoven

THE NETHERLANDS

KvK: 16 04 39 76

 

Bonduelle Northern Europe NV

Amersveldestraat 21A

8610 Kortemark

BELGIUM

KBO: 0413074894

 

« Persoonsgegevens »: alle informatie over een Betrokkene.

« Betrokkene »: een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie Persoonsgegevens betrekking hebben. Een  identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een ‘identificator’ zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online ‘identificator’ of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

« Verwerkingsverantwoordelijke »: de BONDUELLE-entiteit die het doel en de middelen van het Verwerken van Persoonsgegevens bepaalt.

« Verwerker »: de entiteit die namens de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt.

« Verwerken / Verwerkingen » : een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens.

« Doorgifte » : elke doorgifte van Persoonsgegevens van de ene entiteit naar de andere. Een doorgifte kan worden uitgevoerd door middel van elke vorm van communicatie, kopiëren, overdragen of bekendmaken van Persoonsgegevens via een netwerk, waaronder begrepen de toegang op afstand tot een database of de overdracht van het ene medium naar het andere, ongeacht het soort medium (bijvoorbeeld van de harde schijf van een computer naar een server).